Project P06

Defining and targeting subtype specific inflammatory drivers in pancreatic cancer

Plathalter für eine Person
Marc Schmidt-Supprian
Institute for Experimental Hematology, School of Medicine, Technical University of Munich

marc.supprian@tum.de
Homepage

Plathalter für eine Person
Dieter Saur
Institute of Translational Cancer Research, School of Medicine, Technical University of Munich

dieter.saur@tum.de
Homepage

Publications
Flisikowski, K., Perleberg, C., Niu, G., Winogrodzki, T., Bak, A., Liang, W., Grodziecki, A., Zhang, Y., Pausch, H., Flisikowska, T., Klinger, B., Perkowska, A., Kind, A., Switonski, M., Janssen, K. P., Saur, D., and Schnieke, A. (2021). Cell Mol Gastroenterol HepatolKalla, D., Flisikowski, K., Yang, K., Sanguesa, L. B., Kurome, M., Kessler, B., Zakhartchenko, V., Wolf, E., Lickert, H., Saur, D., Schnieke, A., and Flisikowska, T. (2021). Front Oncol 11, 755746Schneider, G., Wirth, M., Keller, U., and Saur, D. (2021). EJNMMI Res 11, 104Falcomata, C., Barthel, S., Ulrich, A., Diersch, S., Veltkamp, C., Rad, L., Boniolo, F., Solar, M., Steiger, K., Seidler, B., Zukowska, M., Madej, J., Wang, M., Ollinger, R., Maresch, R., Barenboim, M., Eser, S., Tschurtschenthaler, M., Mehrabi, A., Roessler, S., Goeppert, B., Kind, A., Schnieke, A., Robles, M. S., Bradley, A., Schmid, R. M., Schmidt-Supprian, M., Reichert, M., Weichert, W., Sansom, O. J., Morton, J. P., Rad, R., Schneider, G., and Saur, D. (2021). Cancer Discov [Epub ahead of print]Thibault, B., Ramos-Delgado, F., Pons-Tostivint, E., Therville, N., Cintas, C., Arcucci, S., Cassant-Sourdy, S., Reyes-Castellanos, G., Tosolini, M., Villard, A. V., Cayron, C., Baer, R., Bertrand-Michel, J., Pagan, D., Da Mota, D. F., Yan, H. K., Falcomata, C., Muscari, F., Bournet, B., Delord, J. P., Aksoy, E., Carrier, A., Cordelier, P., Saur, D., Basset, C., and Guillermet-Guibert, J. (2021). EMBO Mol Med 13, e13502Hassan, Z., Schneeweis, C., Wirth, M., Muller, S., Geismann, C., Neuss, T., Steiger, K., Kramer, O. H., Schmid, R. M., Rad, R., Arlt, A., Reichert, M., Saur, D., and Schneider, G. (2021). Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP)  [et al]Niu, G., Hellmuth, I., Flisikowska, T., Pausch, H., Rieblinger, B., Carrapeiro, A., Schade, B., Bohm, B., Kappe, E., Fischer, K., Klinger, B., Steiger, K., Burgkart, R., Bourdon, J. C., Saur, D., Kind, A., Schnieke, A., and Flisikowski, K. (2021). Oncogene 40, 1896-1908Feldmann, K., Maurer, C., Peschke, K., Teller, S., Schuck, K., Steiger, K., Engleitner, T., Ollinger, R., Nomura, A., Wirges, N., Papargyriou, A., Jahan Sarker, R. S., Ranjan, R. A., Dantes, Z., Weichert, W., Rustgi, A. K., Schmid, R. M., Rad, R., Schneider, G., Saur, D., and Reichert, M. (2020). Gastroenterology 160, 346-361 e324Lankes, K., Hassan, Z., Doffo, M. J., Schneeweis, C., Lier, S., Ollinger, R., Rad, R., Kramer, O. H., Keller, U., Saur, D., Reichert, M., Schneider, G., and Wirth, M. (2020). Mol Oncol 14, 3048-3064