Project P06

Defining and targeting subtype specific inflammatory drivers in pancreatic cancer

Plathalter für eine Person
Marc Schmidt-Supprian
Institute for Experimental Hematology, School of Medicine, Technical University of Munich

marc.supprian@tum.de
Homepage

Plathalter für eine Person
Dieter Saur
Institute of Translational Cancer Research, School of Medicine, Technical University of Munich

dieter.saur@tum.de
Homepage

Publications
Flisikowski, K., Perleberg, C., Niu, G., Winogrodzki, T., Bak, A., Liang, W., Grodziecki, A., Zhang, Y., Pausch, H., Flisikowska, T., Klinger, B., Perkowska, A., Kind, A., Switonski, M., Janssen, K. P., Saur, D., and Schnieke, A. (2021). Cell Mol Gastroenterol Hepatol 13, 669-671 e663. doi: 10.1016/j.jcmgh.2021.11.002Kalla, D., Flisikowski, K., Yang, K., Sanguesa, L. B., Kurome, M., Kessler, B., Zakhartchenko, V., Wolf, E., Lickert, H., Saur, D., Schnieke, A., and Flisikowska, T. (2021). Front Oncol 11, 755746. doi: 10.3389/fonc.2021.755746Schneider, G., Wirth, M., Keller, U., and Saur, D. (2021). EJNMMI Res 11, 104. doi: 10.1186/s13550-021-00843-1Thibault, B., Ramos-Delgado, F., Pons-Tostivint, E., Therville, N., Cintas, C., Arcucci, S., Cassant-Sourdy, S., Reyes-Castellanos, G., Tosolini, M., Villard, A. V., Cayron, C., Baer, R., Bertrand-Michel, J., Pagan, D., Da Mota, D. F., Yan, H. K., Falcomata, C., Muscari, F., Bournet, B., Delord, J. P., Aksoy, E., Carrier, A., Cordelier, P., Saur, D., Basset, C., and Guillermet-Guibert, J. (2021). EMBO Mol Med 13, e13502. doi: 10.15252/emmm.202013502Hassan, Z., Schneeweis, C., Wirth, M., Muller, S., Geismann, C., Neuss, T., Steiger, K., Kramer, O. H., Schmid, R. M., Rad, R., Arlt, A., Reichert, M., Saur, D., and Schneider, G. (2021). Pancreatology 21(5):912-919. doi: 10.1016/j.pan.2021.03.012Niu, G., Hellmuth, I., Flisikowska, T., Pausch, H., Rieblinger, B., Carrapeiro, A., Schade, B., Bohm, B., Kappe, E., Fischer, K., Klinger, B., Steiger, K., Burgkart, R., Bourdon, J. C., Saur, D., Kind, A., Schnieke, A., and Flisikowski, K. (2021). Oncogene 40, 1896-1908. doi: 10.1038/s41388-021-01686-9Feldmann, K., Maurer, C., Peschke, K., Teller, S., Schuck, K., Steiger, K., Engleitner, T., Ollinger, R., Nomura, A., Wirges, N., Papargyriou, A., Jahan Sarker, R. S., Ranjan, R. A., Dantes, Z., Weichert, W., Rustgi, A. K., Schmid, R. M., Rad, R., Schneider, G., Saur, D., and Reichert, M. (2020). Gastroenterology 160, 346-361 e324. doi: 10.1053/j.gastro.2020.09.010Lankes, K., Hassan, Z., Doffo, M. J., Schneeweis, C., Lier, S., Ollinger, R., Rad, R., Kramer, O. H., Keller, U., Saur, D., Reichert, M., Schneider, G., and Wirth, M. (2020). Mol Oncol 14, 3048-3064. doi: 10.1002/1878-0261.12835Weber, J., Braun, C. J., Saur, D., and Rad, R. (2020). Nat Rev Cancer 20, 573-593. doi: 10.1038/s41568-020-0275-9Mueller, S., Lange, S., Collins, K. A. N., Krebs, S., Blum, H., Schneider, G., Rad, L., Saur, D., and Rad, R. (2020). Nat Commun 11, 4474. doi: 10.1038/s41467-020-18095-3